§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania (prawa i obowiązki KLIENTA i SPRZEDAWCY) ze sklepu internetowego killgerm.pl, składania zamówień produktów dostępnych na stronie katalog.killgerm.pl , dostarczania zamówionych produktów, zapłaty za złożone zamówienia oraz uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy.
 2. Sklep internetowy killgerm.pl prowadzony jest przez Killgerm Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-868, ul. Sarabandy 61, tel. (22) 8947400, fax. (22) 8947407, e-mail: biuro@killgerm.com wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr 0000301669 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Definicje.
  • SPRZEDAWCA – Killgerm Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-868, ul. Sarabandy 61,
   NIP 9512244218, tel. 22 8947400, e-mail: biuro@killgerm.com.
  • KLIENT – osoba, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny na stronie katalog.killgerm.pl oraz otrzymała potwierdzenie rejestracji (aktywacji konta) od SPRZEDAWCY.
  • KONSUMENT – KLIENT, który jest osobą fizyczną zawierającą ze SPRZEDAWCĄ Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością zawodową czy gospodarczą (zarobkową).
  • SKLEP – strona internetowa katalog.killgerm.pl umożliwiająca złożenia zamówienia produktów z oferty Sprzedawcy.
  • DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • NEWSLETTER – usługa świadczona przez SPRZEDAWCĘ polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail bezpłatnych informacji z aktualnymi ofertami promocyjnymi SPRZEDAWCY.
  • PRODUKT – przedmiot z oferty SKLEPU, posiadający opis i cenę.
  • ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony zarejestrowanemu Klientowi
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana na odległość po otrzymaniu przez KLIENTA potwierdzenia realizacji zamówienia od SPRZEDAWCY.
  • URZĄDZENIE KOŃCOWE – komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU KILLGERM.PL

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego killgerm.pl, tj. przeglądania oferty dostępnych produktów oraz składania zamówień niezbędne jest:
  • URZĄDZENIE KOŃCOWE z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Internet Explorer (pow. 8.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;
  • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  • Wypełnienie zgodnie ze stanem faktycznym formularza rejestracyjnego na stronie katalog.killgerm.pl;
 2. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności SKLEPU jest bezpłatne.
 3. Zarejestrowany KLIENT po zalogowaniu ma możliwość dodania wybranych PRODUKTÓW do ZAMÓWIENIA.
 4. Ceny PRODUKTÓW widoczne są na stronie SKLEPU wyłącznie po zalogowaniu. Ceny znajdujące się na stronie SKLEPU są cenami w PLN, w opisie PRODUKTU wyszczególniona jest cena netto, stawka VAT, oraz cena produktu łącznie z należnymi podatkami. Ceny znajdujące się przy opisach produktów są cenami katalogowymi i nie uwzględniają rabatów, które mogą być przyznawane indywidualnie. Ceny w opisie PRODUKTÓW nie zawierają kosztów transportu, chyba, że w opisie stwierdzono inaczej
 5. Koszt transportu zależny jest od masy i objętości zamówionych PRODUKTÓW.
 6. Zamówienia na kwotę ponad 1000 PLN netto dostarczane są na koszt SPRZEDAWCY. Koszt dostawy zamówień na kwotę niższą niż 1000 PLN netto ponosi KLIENT. Koszt dostawy zależny jest od cennika firmy świadczącej usługi kurierskie na rzecz SPRZEDAJĄCEGO. Koszt dostawy jednej paczki o masie do 30 kg i odpowiadających jej wymiarach wg regulaminu przewoźnika wynosi 20 PLN netto tj. 24,60 PLN brutto. W pozostałych przypadkach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.O koszcie dostawy KLIENT informowany jest przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ.
 7. Zamieszczone opisy PRODUKTÓW oraz ceny nie stanową oferty a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu przez SPRZEDAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji i zaakceptowaniu przez KLIENTA łącznych kosztów zamówienia i dostawy.

§ 3. FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pierwsze zamówienie składane w Killgerm Polska, niezależnie od sposobu jego złożenia (strona katalog.killgerm.pl, telefonicznie, e-mailowo) realizowane jest po uprzednim dokonaniu przedpłaty na konto lub jako przesyłka za pobraniem płatna kurierowi przy odbiorze. Wysokość przedpłaty lub pobrania podawana jest KLIENTOWI podczas potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ. Przedpłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy SPRZEDAWCY na podstawie faktury pro forma w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania obrazu elektronicznego faktury proforma na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA w formularzu rejestracyjnym. W przypadku niedotrzymania 7 dniowego terminu wpłaty ZAMÓWIENIE jest anulowane przez SPRZEDAWCĘ i nie dochodzi do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.​
 2. Kolejne zamówienia realizowane są w ciągu jednego DNIA ROBOCZEGO od dnia, w którym potwierdzono KLIENTOWI drogą elektroniczną lub telefoniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCĘ. Standardowo termin płatności to 14 dni od daty zakupu, chyba, że inne warunki współpracy pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ stanowią inaczej.
 3. W przypadkach, gdy KLIENT zalega SPRZEDAWCY z płatnościami za poprzednie zamówienia, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia od czasu uregulowania zaległych płatności.
 4. W przypadku wyboru odbioru zamówienia w siedzibie SPRZEDAWCY możliwe jest dokonanie płatności za zamówienie gotówką.
 5. Po złożeniu zamówienia przez KLIENTA, SPRZEDAWCA podejmuje 3 próby kontaktu z KLIENTEM w kolejnym dniu roboczym, w sposób wybrany przez KLIENTA w formularzu zamówienia w celu potwierdzenia otrzymanego zamówienia i poinformowania o koszcie i planowanym terminie dostawy. W przypadku niewybrania przez KLIENTA w formularzu zamówienia formy kontaktu, SPRZEDAWCA kontaktuje się telefonicznie w godzinach pracy biura SPRZEDAWCY (8:30-16:30). W przypadku nieudanych 3 prób kontaktu, 3 próby podejmowane są w kolejnym dniu roboczym. W przypadku 6 nieudanych prób kontaktu i braku kontaktu ze strony KLIENTA w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia jest ono anulowane.

§ 4. RĘKOJMIA - W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczyć KONSUMENTOWI PRODUKT, będący przedmiotem umowy sprzedaży na odległość, bez wad.
 2. SPRZEDAWCA odpowiada za wady PRODUKTU zgodnie z art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu Cywilnego.
 3. Zgodnie z art. 568 § 1. Kodeksu Cywilnego SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT został powiadomiony o wadzie PRODUKTU w chwili zawierania umowy.
 5. W razie stwierdzenia wady PRODUKTU / niezgodności z umową, KONSUMENT ma prawo do złożenia reklamacji.
 6. KONSUMENT zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego może żądać usunięcia wady lub wymiany PRZEDMIOTU na wolny od wad lub obniżenia ceny. Może również odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY.
 7. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY, gdy wada PRODUKTU jest nieistotna.
 8. Reklamacja może, ale nie musi, zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacja może również zostać złożona w innej formie pisemnej lub ustnej.
 9. By proces reklamacji został sprawnie przeprowadzony zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane KONSUMENTA takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nazwę PRZEDMIOTU, datę nabycia PRZEDMIOTU, nr dowodu zakupu (faktury), dokładny opis wady, datę stwierdzenia wady i jej okoliczności oraz opis żądania.
 10. Należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie przed transportem PRZEDMIOTU będącego przedmiotem reklamacji. Reklamowany PRZEDMIOT powinien być czysty i suchy.
 11. KONSUMENT wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy PRODUKT na własny koszt na adres SPRZEDAWCY.
 12. SPRZEDAWCA po otrzymaniu reklamacji rozpatrzy ją w ciągu 14 dni. W tym czasie KONSUMENT zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o uznaniu bądź nie reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od czasu jej wpłynięcia jest równoznaczny z jej uznaniem.
 13. W przypadku uznania reklamacji SPRZEDAWCA dostarczy KONSUMENTOWI pozbawiony wad PRZEDMIOT na własny koszt.
 14. Jeżeli na PRODUKT udzielana jest gwarancja, informacja o tym zawarta jest w opisie PRODUKTU na stronie SKLEPU. Gwarancja w żadnym stopniu nie wyłącza ani nie ogranicza prawa KONSUMENTA do rękojmi.

§ 5. RĘKOJMIA i GWARANCJA - W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. W przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KLIENTA niebędącego KONSUMENTEM zastosowanie mają przepisy art. 558-581 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za PRODUKT wobec KLIENTA niebędącego KONSUMENTEM zostaje wyłączona.
 3. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM są rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA – W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy z 30 maja 2014 (poz. 827)
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo, prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Killgerm Polska Sp. z o.o. 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 61, tel. 22 8647400, fax: 22 8947407, e-mail: biuro@killgerm.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”
Brak prawa odstąpienia od umowy

Zgodnie z zapisem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Poz. 827):

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(…)

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; …”

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez KONSUMENTA danych osobowych w FORMULARZU REJESTRACYJNYM jest dobrowolne. Brak wypełnienia w FORMULARZU REJESTRACYJNYM któregokolwiek z pól oznaczonych jako obowiązkowe tj.: (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj, hasło i NIP) lub wypełnienie go danymi nieprawdziwymi może być przyczyną uniemożliwiającą rejestrację.
 2. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych podczas procesu rejestracji jest Killgerm Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-868, ul. Sarabandy 61.
 3. Killgerm Polska Sp. z o.o. zarejestrował w rejestrze Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie Rejestr klientów sklepu internetowego killgerm.pl.
 4. SPRZEDAWCA w celu realizacji zamówienia udostępnia przewoźnikowi wyłącznie dane KLIENTA niezbędne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki.
 5. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania w dowolnym czasie.

§ 8. NEWSLETTER

 1. Osoba wypełniająca FORMULARZ REJESTRACYJNY może wyrazić zgodę na bezpłatne otrzymywanie NEWSLETTERA od SPRZEDAWCY. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest wymagane do założenia KONTA. Wyrażenie zgody powoduje zawarcie ze SPRZEDAWCĄ umowy na usługę bezpłatnego dostarczania na adres poczty elektronicznej podany w FORMULARZU REJESTRACYJNYM treści NEWSLETTERA.
 2. Umowa na dostarczanie NEWSLETTERA KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ zawierana jest na czas nieokreślony poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na stronie. Zgoda ta może być w dowolnym czasie odwołana. W celu wypowiedzenia umowy na dostarczanie NEWSLETERRA KLIENT powinien przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@killgerm.com informację o rezygnacji z usługi NEWSLETTER.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązek informacji KONSUMENTA o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
KONSUMENT może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
których zadaniem jest:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Informacje na temat pomocy dla konsumentów można również uzyskać na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

uokik.gov.pl/wazne_adresy

uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

Infolinia Konsumencka – Infolinia prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich telefon: 800 889 866 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00)
Spełnienie obowiązku informacji zgodne z art. 12. pkt 15 ust. z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
Kodeks dobrych praktyk – jest to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do jego przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych – zgodnie z art.2 pkt 5 ust. Z 20 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Poniżej znajdą Państwo regulamin sklepu internetowego Killgerm Polska wraz załacznikami do pobrania w formie PDF: